1398/10/23 دوشنبه

روال ترخیص بیماران بستری

*امضاء و مهر پرونده بستری توسط پزشک معالج بیمار

*اتمام و تکمیل پرونده بیمار در بخش بستری

*انتقال پرونده بیمار به واحد ترخیص توسط منشی بخش

*تحویل پرونده بیمار به صندوق بیمارستان جهت تسویه حساب

*تحویل برگه ترخیص، به بخش و درب نگهبانی

بخش مربوطه از ساعت 7 لغایت 19 فعالیت کرده و وظیفه محاسبه و صدور صورت حساب هزینه های بیمارستانی را عهده دار می باشد.  

شماره تماس واحد: 61462036

1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد