1398/11/9 چهارشنبه

تهیه ادرار 24 ساعته

برای جمع آوری صحیح نمونه ادرار 24 ساعته بیمار می بایست در ابتدای صبح مثلاً ساعت 8 صبح مثانه خود را کاملاً تخلیه نموده و ادرار را دور بریزید. سپس تا ساعت 8 صبح روز بعد تمام ادرار دفع شده خود را در داخل ظرف مخصوصی جمع آوری نمائید که آزمایشگاه آن را در اختیار شما قرار داده است. از زمان شروع جمع آوری نمونه(ساعت 8 صبح روز اول تا ساعت 8 صبح روز دوم )، حتی نباید یک قطره ادرار دور ریخته شود، زیرا بر روی نتایج تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.

 گاهی براساس نوع آزمایش، توسط آزمایشگاه به داخل ظرف جمع آوری ادرار مواد نگهدارنده یا اسید اضافه می گردد، لذا لازم است که مراقب محتوای درونی ظرف باشید و آن را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

طی مدت جمع آوری، ظرف را در محل خنک نگهداری کنید و بعد از اتمام جمع آوری سریعا ً(حداکثر تا 1 ساعت) آن را به آزمایشگاه (بخش بیوشیمی) تحویل دهید.


1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد