28تيرنیاز اساسی به توسعه فیزیکی بیمارستان داریم
  • 224
  • .
  • .

خلاصه متن : بیمارستان فوق تخصصی نجمیه دومین بیمارستان نوین در تهران بوده که سال 1306 تأسیس شده، این بیمارستان که گذشته ای پر افتخار دارد امروز در مرحله هدایت آرامش و توسعه کمی و کیفی بیمارستان قرار دارد؛ دقایقی با دکتر سیدغلامرضا موسوی، رئیس بیمارستان نجمیه هم صحبت شدیم تا از قدیم و جدید و آینده بیمارستان بشنویم. دکتر موسوی که در دفتر خود قاب عکسی از رئیس و فرمانده شهید بیمارستان نصب کرده، معتقد است این یکی از افتخارات بیمارستان است و هنوز شهید دکتر رهنمون، رئیس این بیمارستان است و گذر از مشکلات بزرگ و رسیدن تا این مرحله را مدیون توجهات این شهید و توسل به ائمه(ع) میداند. در ادامه ماحصل این گفتوشنود را می خوانید.

 
*بیمارستان نجمیه به عنوان یک بیمارستان تخصصی زنان و زایمان و اطفال مطرح بوده است، در حالی که امروز شاهد ایجاد بخشهای دیگری در این بیمارستان هستیم، در این باره توضیح دهید.
بیمارستان ذیل دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) است و 150 تخت مصوب دارد که 130 تخت آن فعال است. به دلیل موقعیت استقرار مجموعه مهمی است با بخشهای مختلف که دیگر از آن وضعیت اختصاصی به زنان و اطفال و زایمان خارج شده است. هرچند این بخش با قدرت در بیمارستان فعال است و ما روزانه تعداد زیادی زایمان در بیمارستان داریم. امروز بیشتر مباحث تخصصی در این بیمارستان انجام می شود و تقریبا کمتر عملی است که در بیمارستان انجام نشده باشد و ما هم بخشهای بستری و جراحی و مراقبتهای ویژه زنان و اطفال داریم و هم بخشهای بستری و جراحی و مراقبتهای ویژه مردان. در دوسالی که ما در خدمت دوستان بودیم، سعی کردیم یکسری خدمات جدید هم به مجموعه خدمات بیمارستان اضافه کنیم. از جمله کلینیک چاقی است. چاقی جزء معضلات زندگی امروز است و بیشتر جنبه درمانی دارد که مجموعه در این زمینه فعال شده است. کلینیک خواب هم در مجموعه فعال شده است. کمک در تشخیص علل و درمان کم خوابی در این کلینیک انجام می شود. قسمتهای مختلف دیگری هم اضافه شده است.
*درمانگاه بیمارستان هم ظاهرا فعال است و مشاهده میدانی نشان از استقبال خوب مردم از این درمانگاه دارد
درمانگاه بیمارستان در سطوح تخصصی و فو ق تخصصی فعال است و ما سعی کرد هایم هم از زمان و هم از مکان و هم از نیروی انسانی متخصص خود و نیروی انسانی متخصصی که جذب می کنیم،حداکثر استفاده را کنیم. امروز در درمانگاه در بیشتر رشته های تخصصی و فو ق تخصصی پزشکان خوبی را جذب کرد ه ایم. منتهی ساختار فیزیکی امروزبیمارستان سبب می شود که یکسری خدمات را تا انتها در مجموعه نتوانیم دنبال کنیم و بعضی خدمات در حدسرپایی است و اگر نیاز باشد و نتوانیم یکسری خدمات غیر سرپایی را به مراجعان ارائه دهیم، برای تکمیل درمان این عزیزان را به سایر مراکز درمانی، از جمله بیمارستان بقیه الله)عج(و سایر مراکز درمانی ذیل دانشگاه ارجاع میدهیم. در این حوزه درمانگاه زنان بیمارستان یکی از شلو غ ترین بخشهاست که البته دراین حوزه ما خدماتمان را تا انتها در خود بیمارستان ارائه می دهیم.
*درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان که اخیرا افتتاح شده توضیح دهید.
بله ما مرکز تصویربرداری، آزمایشگاه و یکی دو بخش جدید هم به جز خود ساختمان مرکزی بیمارستان و مجموعه درمانگا هها داریم. در بحث مرکزتصویربرداری دوستان قبل از بنده تلاش زیادی کردند و دستگا ههای پیشرفت های تهیه و به کارگیری شده و یک مرکز مجهز و بزرگ ایجاد شده است که در تشخیص و درمان به موقع خیلی مؤثر است و ما هم در حال تکمیل کردن آن هستیم؛
*از بیمارستان نجمیه به عنوان یک بیمارستان تخصصی زنان و زایمان و اطفال مطرح بوده است، در حالی که امروز شاهد ایجاد بخشهای دیگری در این بیمارستان هستیم، در این باره توضیح دهید
بیمارستان ذیل دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) است و 150 تخت مصوب دارد که 130 تخت آن فعال است. به دلیل موقعیت استقرار مجموعه مهمی است با بخشهای مختلف که دیگر از آن وضعیت اختصاصی به زنان و اطفال و زایمان خارج شده است. هرچند این بخش با قدرت در بیمارستان فعال است و ما روزانه تعداد زیادی زایمان در بیمارستان داریم. امروز بیشتر مباحث تخصصی در این بیمارستان انجام می شود و تقریبا کمتر عملی است که در بیمارستان انجام نشده باشد و ما هم بخشهای بستری و جراحی و مراقبتهای ویژه زنان و اطفال داریم و هم بخشهای بستری و جراحی و مراقبتهای ویژه مردان. در دوسالی که ما در خدمت دوستان بودیم، سعی کردیم یکسری خدمات جدید هم به مجموعه خدمات بیمارستان اضافه کنیم. از جمله کلینیک چاقی است. چاقی جزء معضلات زندگی امروز است و بیشتر جنبه درمانی دارد که مجموعه در این زمینه فعال شده است. کلینیک خواب هم در مجموعه فعال شده است. کمک در تشخیص علل و درمان کم خوابی در این کلینیک انجام می شود. قسمتهای مختلف دیگری هم اضافه شده است.
*درمانگاه بیمارستان هم ظاهرا فعال است و مشاهده میدانی نشان از استقبال خوب مردم از این درمانگاه دارد. درمانگاه بیمارستان در سطوح تخصصی و فو ق تخصصی فعال است و ما سعی کرد هایم هم از زمان و هم از مکان و هم از نیروی انسانی متخصص خود و نیروی انسانی متخصصی که جذب می کنیم،حداکثر استفاده را کنیم. امروز در درمانگاه در بیشتر رشته های تخصصی و فو قتخصصی پزشکان خوبی را جذب کرد هایم. منتهی ساختار فیزیکی امروزبیمارستان سبب می شود که یکسری خدمات را تا انتها در مجموعه نتوانیم دنبال کنیم و بعضی خدمات در حدسرپایی است و اگر نیاز باشد و نتوانیم یکسری خدمات غیر سرپایی را به مراجعان ارائه دهیم، برای تکمیل درمان این عزیزان را به سایر مراکز درمانی، از جمله بیمارستان بقیه الله)عج(و سایر مراکز درمانی ذیل دانشگاه ارجاع میدهیم. در این حوزه درمانگاه زنان بیمارستان یکی از شلو غترین بخش هاست که البته دراین حوزه ما خدماتمان را تا انتها در خود بیمارستان ارائه می دهیم.
*درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان کهاخیرا افتتاح شده توضیح دهید.
بله ما مرکز تصویربرداری، آزمایشگاه و یکی دو بخش جدید هم به جز خود ساختمان مرکزی بیمارستان و مجموعه درمانگا هها داریم. در بحث مرکزتصویربرداری دوستان قبل از بنده تلاش زیادی کردند و دستگا ههای پیشرفت های تهیه و به کارگیری شده و یک مرکز مجهز و بزرگ ایجاد شده است که در تشخیص و درمان به موقع خیلی مؤثر است و ما هم در حال تکمیل کردن آن هستیم؛ از جمله در بحث ام.آر.آی که امید داریم تا پایان سال نصب و را ه اندازی شود.
*یک دغدغه مهم خانواد هها سونولوژیست خانم است، در بیمارستان نجمیه این معضل حل شده است؟
بله خوشبختانه از ابتدای امسال این مشکل را با سختی های فراوان حل کرد ه ایم و خوشبختانه هر روز سونولوژیست خانم هم داریم. باید تأکید کنیم که این امر با سختی بسیار زیاد فراهم شده و ما این موضوع را وظیفه شرعی و اخلاقی و کاری خود میدانستیم.
*در بحث توسعه بیمارستان برنام هایدارید؟
وقتی قرار شد بنده خادم این بیمارستان باشم، بیمارستان نجمیه مشکلات عظیمی داشت؛ از جمله یک حجم بالای بدهکاری به پزشکان و شرک تهای دارویی و تجهیزاتی این بدهکاری شاید حدود چهل میلیارد تومان بود. در این مدت سعی ما این بود که با کمک و یاری همین شهدا و از جمله شهید رهنمون این دیون را بپردازیم و بسیاری از مشکلات را حل کنیم.
امروز پرداخت به پزشکان ب هروز شده و عمده دیون پرداخت شده است. در کنار این ها باید برای توسعه کار در بیمارستان تلاش کنیم که البته در بحث توسعه فیزیکی هم به لحاظ وقفی بودن و عدم صدور مجوز برای ایجاد ابنیه در محل فعلی پارکینگ کارکنان در شمال بیمارستان و همچنین میرات فرهنگی بودن ساختمان اولیه بیمارستان که امروز درمانگا ههای تخصصی بیمارستان در آن مستقر است، معضلاتزیادی داریم؛ ولی به دنبال این کارها هستیم، از جمله ایجاد ساختمان چند طبقه در حیاط شمالی بیمارستان که باید پیگیر یهای حقوقی معاونت حقوقی سپاه جواب دهد تا این کار را شروع کنیم. این نیاز فوری و اساسی ما برای توسعه است و مجبور به این توسعه هستیمازجمله در بحث ام.آر.آی که امید داریم تا پایان سال نصب و راه اندازی شود.
یک دغدغه مهم خانواد هها سونولوژیست خانم است، در بیمارستان نجمیه این معضل حل شده است؟
بله خوشبختانه از ابتدای امسال این مشکل را با سخت یهای فراوان حل کرد هایم و خوشبختانه هر روز سونولوژیست خانم هم داریم. باید تأکید کنیم که این امر با سختی بسیار زیاد فراهم شده و ما این موضوع را وظیفه شرعی و اخلاقی و کاری خود می دانستیم.
*در بحث توسعه بیمارستان برنامه ای دارید؟
وقتی قرار شد بنده خادم این بیمارستان باشم، بیمارستان نجمیه مشکلات عظیمی داشت؛ از جمله یک حجم بالای بدهکاری به پزشکان و شرکت های دارویی و تجهیزاتی این بدهکاری شاید حدود چهل میلیارد تومان بود. در این مدت سعی ما این بود که با کمک و یاری همین شهدا و از جمله شهید رهنمون این دیون را بپردازیم و بسیاری از مشکلات را حل کنیم.
امروز پرداخت به پزشکان به روز شده و عمده دیون پرداخت شده است. در کنار اینها باید برای توسعه کار در بیمارستان تلاش کنیم که البته در بحث توسعه فیزیکی هم به لحاظ وقفی بودن و عدم صدور مجوز برای ایجاد ابنیه در محل فعلی پارکینگ کارکنان در شمال بیمارستان و همچنین میرات فرهنگی بودن ساختمان اولیه بیمارستان که امروز درمانگا ههای تخصصی بیمارستان در آن مستقر است، معضلات زیادی داریم؛ ولی به دنبال این کارها هستیم، از جمله ایجاد ساختمان چند طبقه در حیاط شمالی بیمارستان که باید پیگیر یهای حقوقی معاونت حقوقی سپاه جواب دهد تا این کار را شروع کنیم. این نیاز فوری و اساسی ما برای توسعه است و مجبور به این توسعه هستیم.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱