1399/1/26 سه‌شنبه

کلینیک چشم

این بخش جهت تعیین نمره چشم برای تجویز لنز وعینک، عمل آب مروارید، شالازیون، ORBاسکن (برای تعیین لنز جهت عمل آب مروارید) را شامل می شود.
 


1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد