1398/10/23 دوشنبه

جهت دریافت گواهی ولادت، روز ترخیص مادر از ساعت 9:30  الی13به واحد صدور گواهی ولادت واقع درلابی بیمارستان مراجعه شود. (به جز ایام تعطیل)

توجه :

*در روز مراجعه همراه داشتن شناسنامه، کارت ملی پدر و مادر نوزاد و کد پستی الزامی می باشد.

*پس از دریافت گواهی ولادت از تاریخ تولد نوزاد به مدت 15روز می بایست جهت دریافت شناسنامه به مرکز ثبت احوال منطقه سکونت خود مراجعه نمائید.


1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد