صدمه فرورفتن سوزن در دست و عفونت های ناشی از آن
 
امتیاز دهی
 
 

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱