وبینار تریاژ بیمارستانی در شرایط عادی، مصدومین انبوه و پاندمی کرونا دانلود اسلایدهای وبینار:

تریاژ بیمارستانی (دانلود )

دانلود یا نمایش فیلم وبینار:
 
امتیاز دهی