1399/2/3 چهارشنبه

جراحی قفسه صدری یا قفسه سینه شامل موارد زیر می باشد:

  • *تومورهای خوش‌خیم و بدخیم ریه
  • *تومورهای خوش‌خیم و بدخیم جدار قفسه سینه
  • *جراحی توده‌های مدیاستن مانند: غده تیموس(تیموما)
  • *درمان جراحی تعریق بیش از حد(هیپرهیدروزیس) با قطع اعصاب سمپاتیک سینه‌ای به طریق بسته یا توراکوسکوپی
  • *درمان تنگی نای
  • *درمان بدشکلی قفسه سینه مانند: سینه کبوتری
  • *درمان عفونت‌های ریوی عارضه‌دار مانند: سل که نیازمند به جراحی باشد. 
1397/4/23 شنبه

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

1397/4/23 شنبه
© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد