نام سازمان

قرارداد سرپایی

قرارداد بستری

معرفی نامه آنلاین

15 خرداد

بر اساس شرح معرفی نامه

بر اساس شرح معرفی نامه

دارد

بانک ملت

-

بر اساس شرح معرفی نامه

دارد

بانک کشاورزی

-

بر اساس شرح معرفی نامه

بانک تجارت

-

بر اساس شرح معرفی نامه

بانک مسکن

-

بر اساس شرح معرفی نامه

بانک صادرات

-

بر اساس شرح معرفی نامه

بانک سپه

-

بر اساس شرح معرفی نامه

بانک مرکزی

-

بر اساس شرح معرفی نامه

دارد

بانک رفاه

-

بر اساس شرح معرفی نامه

شهرداری

بر اساس شرح معرفی نامه

بر اساس شرح معرفی نامه

تجارت نو

بر اساس شرح معرفی نامه

دارد

صدا و سیما

بر اساس شرح معرفی نامه

بر اساس شرح معرفی نامه

سینا

-

بر اساس شرح معرفی نامه

دارد

دانا

-

بر اساس شرح معرفی نامه

دارد

ایران

-

بر اساس شرح معرفی نامه

دارد

البرز

-

بر اساس شرح معرفی نامه

دارد

سامان

-

بر اساس شرح معرفی نامه

دارد

کارآفرین

-

بر اساس شرح معرفی نامه

دارد

آتیه سازان حافظ

-

بر اساس شرح معرفی نامه

دارد

آسیا

-

بر اساس شرح معرفی نامه

دارد

ما

-

بر اساس شرح معرفی نامه

ملت

-

بر اساس شرح معرفی نامه

پارسیان

-

بر اساس شرح معرفی نامه

دارد

رازی

-

بر اساس شرح معرفی نامه

دارد

معلم

-

بر اساس شرح معرفی نامه

دارد

SOS

-

بر اساس شرح معرفی نامه

دارد

کوثر

-

بر اساس شرح معرفی نامه

دارد

میهن

-

بر اساس شرح معرفی نامه

سرمد

-

بر اساس شرح معرفی نامه

آرمان

-

بر اساس شرح معرفی نامه

وزارت بهداشت و درمان

-

بر اساس شرح معرفی نامه

نهاد ریاست جمهوری

-

بر اساس شرح معرفی نامه

نوین

-

بر اساس شرح معرفی نامه

نیروی مسلح

طبق تعرفه

رایگان

دارد


 
       لطفاً برای اطمینان از وضعیت بیمه خود، با واحد بیمه تماس بگیرید.

             021-61462340
 

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد