[Part_Header]

ادیومتری نجمیه
درمانگاه ادیومتری
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

ابوالحسنی

عصر

یکشنبه

صبح

ابوالحسنی

عصر

دوشنبه

صبح

ابوالحسنی

عصر

سه شنبه

صبح

ابوالحسنی

عصر

چهارشنبه

صبح

ابوالحسنی

عصر

پنج شنبه

صبح

ابوالحسنی

عصر

ارتوپدی نجمیه
درمانگاه ارتوپدی
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

عصر

دکتر ردانی پور

یکشنبه

صبح

عصر

دکتر خدادادی

دوشنبه

صبح

دکتر رسولی

عصر

دکتر رسولی 

سه شنبه

صبح

عصر

دکتر امامی(17:30)

چهارشنبه

صبح

دکتر راجی

دکتر ارشادی(یک هفته درمیان)

عصر

دکتر ارژنگ

پنج شنبه

صبح

دکتر نادری

عصر

فلوشیب ارتوپدی
درمانگاه فلوشیپ ارتوپدی
  جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

عصر

یکشنبه

صبح

دکتر بیگلو

عصر

دوشنبه

صبح

عصر

سه شنبه

صبح

عصر

چهارشنبه

صبح

عصر

پنج شنبه

صبح

عصر

فوق اطفال
درمانگاه فوق تخصص اطفال
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

عصر

دکتر سبزه چیان(کلیه)

یکشنبه

صبح

دکتر خراسانی(گوارش)

دکتر سبزه چیان(کلیه)

دکتر نجفیان(نوزادان)

دکتر مومنی(قلب)
دکتر سبزه چیان(خون)

عصر

دوشنبه

صبح

دکتر اسکویی(عفونی)

عصر

سه شنبه

صبح

دکتر خراسانی(گوارش)

دکتر سلگی(قلب)

عصر

چهارشنبه

صبح

دکتر اسکویی(عفونی)

دکتر مومنی(قلب)

عصر

پنج شنبه

صبح

عصر

اطفال نجمیه
درمانگاه اطفال
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

دکتر جعفری
دکتر عباسی

عصر

دکتر محسنی فرد

دکتر جعفری

یکشنبه

صبح

عصر

دکتر مقدسی

دوشنبه

صبح

دکتر عباسی

عصر

دکتر گل نبی

سه شنبه

صبح

دکتر جعفری

عصر

دکتر اجتماعی

چهارشنبه

صبح

دکتر ابراهیمی

عصر

دکتر احمدی

پنج شنبه

صبح

دکتر بنی هاشمی

دکتر بهادرفر

دکتر طالبیان

عصر

اورولوژی نجمیه
درمانگاه اورولوژی

جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید

 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

دکتر نظری

عصر

دکتر موسوی

یکشنبه

صبح

دکتر بیگانه

عصر

دکتر محمدی

دوشنبه

صبح

دکترموسوی

عصر

دکتر صهری

سه شنبه

صبح

دکتر صهری

عصر

دکتر نظری

چهارشنبه

صبح

عصر

دکتر نظری

پنج شنبه

صبح

دکتر محمدی

عصر

آلرژی نجمیه
درمانگاه ایمونولوژی و آلرژی
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید

 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

عصر

یکشنبه

صبح

عصر

دوشنبه

صبح

عصر

سه شنبه

صبح

دکتر نیکویی نژاد

عصر

چهارشنبه

صبح

عصر

پنج شنبه

صبح

عصر

پوست نجمیه
درمانگاه پوست و مو و زیبایی
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

دکتر امیری

عصر

یکشنبه

صبح

دکتر اعلمی

عصر

دوشنبه

صبح

عصر

دکتر قریشی راد

سه شنبه

صبح

عصر

چهارشنبه

صبح

دکتر فانی

عصر

پنج شنبه

صبح

دکتر اعلمی

عصر

تغذیه نجمیه
درمانگاه تغذیه
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

عصر

یکشنبه

صبح

عصر

دوشنبه

صبح

عصر

اله صفت

سه شنبه

صبح

عصر

اسماعیلی

چهارشنبه

صبح

عصر

پنج شنبه

صبح

عصر

جراحی عمومی
درمانگاه جراحی عمومی
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

عصر

دکتر زند کریمی

یکشنبه

صبح

دکتر سنگسری

عصر

دوشنبه

صبح

دکتر جمالی

عصر

دکتر عبدالهی

سه شنبه

صبح

عصر

چهارشنبه

صبح

دکتر خانی

عصر

دکتر زند کریمی

پنج شنبه

صبح

دکتر عبداللهی

عصر

فوق جراحی
درمانگاه فوق تخصص جراحی عمومی
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

عصر

یکشنبه

صبح

دکتر ضرغامی

عصر

دوشنبه

صبح

عصر

دکتر عباسی

دکتر سیدی

سه شنبه

صبح

عصر

چهارشنبه

صبح

عصر

پنج شنبه

صبح

عصر

چشم پزشکی نجمیه
درمانگاه چشم پزشکی
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

دکتر نور علیشاهی

عصر

دکتر نوروزی

یکشنبه

صبح

دکتر نقوی

عصر

دوشنبه

صبح

دکتر نادی

دکتر ناصریان(یک هفته در میان)

عصر

سه شنبه

صبح

دکتر نوروزی

عصر

چهارشنبه

صبح

دکتر نقوی( یک هفته در میان)

عصر

پنج شنبه

صبح

دکتر دشتی

عصر

داخلی نجمیه
درمانگاه داخلی
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

دکتر صدر صادقی

دکتر اله کرم

عصر

محتشمی

یکشنبه

صبح

دکتر صدر صادقی
دکتر استادزاده

عصر

دکتر مسیبی

دوشنبه

صبح

دکتر اله کرم

عصر

دکتر لیل آبادی

سه شنبه

صبح

دکتر صدر صادقی

عصر

دکتر مسیبی

چهارشنبه

صبح

دکتر اله کرم

عصر

دکتر محتشمی

پنج شنبه

صبح

دکتر لیل آبادی

عصر

فوق تخصص داخلی
درمانگاه فوق تخصص داخلی
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

عصر

یکشنبه

صبح

عصر

دوشنبه

صبح

دکتر خنچه  ( گوارش )

دکتر شادمانفر (روماتولوژی)

عصر

سه شنبه

صبح

عصر

چهارشنبه

صبح

عصر

پنج شنبه

صبح

عصر

روانپزشکی نجمیه
درمانگاه روانپزشکی

جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

عصر

یکشنبه

صبح

عصر

دکتر بدری

دوشنبه

صبح

دکتر مستوفیان

عصر

سه شنبه

صبح

عصر

چهارشنبه

صبح

دکتر خلج

عصر

پنج شنبه

صبح

عصر

روانشناسی نجمیه
درمانگاه روانشناسی
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

عصر

یکشنبه

صبح

عصر

سیدصالحی

دوشنبه

صبح

عصر

سه شنبه

صبح

سیدصالحی

عصر

سیدصالحی

چهارشنبه

صبح

عصر

سیدصالحی

پنج شنبه

صبح

سیدصالحی

عصر

فلوشیپ زنان و زایمان
درمانگاه فلوشیپ زنان و زایمان
  جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

عصر

یکشنبه

صبح

عصر

دوشنبه

صبح

عصر

سه شنبه

صبح

عصر

دکتر وحیدی

چهارشنبه

صبح

عصر

پنج شنبه

صبح

دکتر چنگیزی

عصر 
زنان نجمیه
درمانگاه زنان و زایمان
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

دکتر لالویی

دکتر بهمنی

دکتر کنعانی

عصر

دکتر پاک نیت  
مشفقی

یکشنبه

صبح

دکتر کرمانی

دکتر لاری

دکتر کیکاوسی

دکتر قادری

عصر

دکتر فرزادمنش

دکتر ابراهیمی

دوشنبه

صبح

دکتر لاری

دکتر بهروزی

دکتر زهدی  

دکتر فضائلی

عصر

دکتر اطهر

سه شنبه

صبح

دکتر کرمانی

دکتر کیکاوسی

دکتر قادری

دکتر درویش زاده

عصر

دکتر پیرایش

دکتر پرستنده چهر

چهارشنبه

صبح

دکتر کنعانی

دکتر لالویی

دکتر سلخی

دکتر بهمنی

عصر

دکتر پاک نیت

دکتر زهدی
دکتر خوشدونی

پنج شنبه

صبح

دکتر بهروزی
دکتر بهرامی

عصر

دکتر بهرامی

دکتر سلطانی

طب فیزیکی نجمیه
درمانگاه طب فیزیک و توانبخشی
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

عصر

یکشنبه

صبح

دکتر طاهری

عصر

دوشنبه

صبح

عصر

سه شنبه

صبح

دکتر طاهری

عصر

چهارشنبه

صبح

دکتر ملکی

عصر

پنج شنبه

صبح

عصر

عفونی نجمیه
درمانگاه عفونی
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

عصر

دکتر معینیان

یکشنبه

صبح

عصر

دوشنبه

صبح

عصر

سه شنبه

صبح

عصر

دکتر جنیدی

چهارشنبه

صبح

عصر

پنج شنبه

صبح

عصر

قلب نجمیه
درمانگاه قلب و عروق
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

دکتر عادلی

عصر

دکتر عباسی نژاد

یکشنبه

صبح

عصر

دکتر ذاکر

دوشنبه

صبح

دکتر عابدی

عصر

دکتر جعفری

سه شنبه

صبح

عصر

دکتر بهرامی

چهارشنبه

صبح

عصر

دکتر عباسی نژاد

پنج شنبه

صبح

دکتر عباسی نژاد

عصر

گوش نجمیه
درمانگاه گوش و حلق و بینی
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

عصر

یکشنبه

صبح

دکتر نصیری

عصر

دوشنبه

صبح

عصر

سه شنبه

صبح

دکتر پازوکی (9)

عصر

چهارشنبه

صبح

دکتر نریمانی

عصر

پنج شنبه

صبح

دکتر نریمانی

عصر

مغز و اعصاب نجمیه
درمانگاه مغز و اعصاب
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

دکتر عطازاده

عصر

یکشنبه

صبح

عصر

دوشنبه

صبح

عصر

سه شنبه

صبح

عصر

چهارشنبه

صبح

عصر

پنج شنبه

صبح

عصر

جراحی مغز و اعصاب
جراحی مغز و اعصاب
جهت اطمینان از حضور پزشک قبل از مراجعه تماس بگیرید
 

ایام هفته

شیفت

نام پزشک

شنبه

صبح

عصر

یکشنبه

صبح

عصر

دوشنبه

صبح

عصر

سه شنبه

صبح

دکتر ایزدی

عصر

چهارشنبه

صبح

عصر

پنج شنبه

صبح

عصر

1

تهران خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان حافظ ۰۲۱۶۱۴۶۱

ساختار

لینک های مرتبط

تماس با ما

© کلیه حقــوق این وبسایت بــرای بیمارستان نجمیه محفوظ می باشد