<img alt="" src="/portal/picture/?371781/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%87" />
داروهای سداتیو در اورژانس
اسلایدهای برنامه:


 
امتیاز دهی